Giảng Sư

Hòa Thượng Thích Giác Nhiên

Giới Thiệu

Hòa thượng Thích Giác Nhiên – Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Tăng già khất sĩ thế giới.
Trụ trì Tổ Đình Minh Đăng Quang
8752 Westminsters BLvd Westminsters, CA 92683. USA
Tel: 1. 714. 895 1218