Cách Ứng Xử Giữa "GHÉT & THƯƠNG"
Giảng sư: TT. Thích Pháp Hòa
Chuyên mục: Pháp Thoại
Lượt nghe: 93

Giới Thiệu

Giảng tại: Chùa VIÊN GIÁC OKLAHOMA
Ngày giảng: 10/01/2016