Tội và Sám Hối
Giảng sư: TT. Thích Pháp Hòa
Chuyên mục: Pháp Thoại
Lượt nghe: 84

Giới Thiệu

Phương pháp SÁM HỐI, TIÊU TRỪ TỘI LỖI, PHƯỚC SANH VÔ LƯỢNG!