Sám Hối Nghiệp Sát Sanh
Giảng sư: TT. Thích Trí Thoát
Chuyên mục: Kinh Tụng
Lượt nghe: 140